Yhdistyksen säännöt


 päivitetty 1/2018

SUOMEN KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN  HOITAJAT RY


 

SÄÄNNÖT
 

Hyväksytty vuosikokouksessa 6.5.2017

 

 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Suomen korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry. Yhdistys voi käyttää nimestään lyhennettä KNK-hoitajat.

Sen kotipaikka on Tampere.


 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää ja edistää jäsenistönsä ammattitaitoa

 • edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja

 • pyrkiä luomaan alan kansainvälisiä yhteyksiä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • seuraa alan sekä hoito- että lääketieteellistä kehitystä

 • tekee tarvittaessa hoitotieteeseen liittyviä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja

 • järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

 • tekee yhteistyötä alaan liittyvien eri yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksua

 • voi kerätä osallistumismaksua koulutustilaisuuksissa

 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

JÄSENET

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut henkilö.


 

 

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


 

JÄSENMAKSU

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


 

HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on 2 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksissa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.


 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


 

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Toiminnantarkastajan toimikausi on 2 vuotta.


 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee lopputuloksen kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivuilla olevalla tiedotteella.
 

VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi

 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja joka toinen vuosi

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen vuosikokouskutsun julkistamista ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.